آی تک Tv

همراه ما در رسانه باشید

تیزر معرفی کامل شرکت الوند پایدار آی تک
مدت: 17 دقیقه

تیزر معرفی خط تولید شرکت الوند پایدار آی تک
مدت: 59 ثانیه

تیزر معرفی شرکت الوند پایدار آی تک
مدت: 1 دقیقه

تیزر معرفی تلویزیونی آی تک
مدت: 20 ثانیه

تیزر معرفی خط تولید شرکت الوند پایدار آی تک
مدت: 63 ثانیه

تیزر عکاسی مدلینگ آی تک
مدت: 57 ثانیه

تیزر معرفی خط تولید شرکت الوند پایدار آی تک
مدت: 61 ثانیه